เอกสาร ดาวส์โหลด

โรงพยาบาลเรณูนคร ได้กำหนดให้มีการดำเนินงานคุณภาพประเด็น มาตรฐานสำคัญจำเป็น ดังนี้

 • 1. กำหนดให้มีนโยบายด้านคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยและบุคลากร มีการปรับปรุง/พัฒนานโยบายตามบริบทของโรงพยาบาลและชี้แจงนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ทุกคนปีละ 1 ครั้ง และมีกระบวนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ มีการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยทีมนำคุณภาพ https://shorturl.asia/cxPIC

 • 2. เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ครอบคลุมมาตรฐานสำคัญจำเป็น 9 ประเด็น ทีมนำที่เกี่ยวข้องได้พัฒนา/ปรับปรุง/จัดทำแนวทางปฏิบัติให้ครอบคลุมมาตรฐานสำคัญจำเป็น 9 ประเด็นจำนวน 19 เรื่อง ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในแต่ละเรื่องและมีผู้รับผิดชอบหลักในการติดตามอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

 • คำสั่ง / ประกาศ ที่ระบุกรอบแนวทาง

 •  การทำความสะอาดมือ

  ดาวโหลด...
 •  การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

  ดาวโหลด...
 •  แนวทางปฏิบัติการจัดการมูลฝอยในโรงพยาบาล

  ดาวโหลด...
 •  แนวทางปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัด

  ดาวโหลด...
 •  แนวทางปฏิบัติเมื่อถูกของมีคมทิ่่มตำสัมผัสเลือด

  ดาวโหลด...
 • 1 ผ่าตัดผิดข้าง ผิดคน ผิดตำแหน่ง ผิดหัตถการ

 •  1.WP : การป้องกันการผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตำแหน่งและผิดประเภทการผ่าตัด https://shorturl.asia/Rp0nH

  ดาวโหลด...
 •  2.WI : .การป้องกันการผ่าฟันคุดผิดคน ผิดข้าง ผิดตำแหน่งและผิดประเภทการผ่าตัด https://shorturl.asia/aPYAc

  ดาวโหลด...
 • 2 การติดเชื้อสำคัญ (SSI, VAP,CAUTI, CLABSI)

 •  1.WP : การป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะ https://shorturl.asia/2JKaO

  ดาวโหลด...
 • 2.WP:การป้องกันการติดเชื้อจากการให้ยาและสารน้ำทางหลอดเลือดดำ https://shorturl.asia/JhjUv

  ดาวโหลด...
 •  3.WI:การป้องกันการติดเชื้อที่เส้นฟอกเลือด (Vascular Access) https://shorturl.asia/xLvBp

  ดาวโหลด...
 • 3 บุคลากรติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่

 •  1.SP:การเระวังการติดเชื้อของบุคลากรขณะปฏิบัติงานhttps://shorturl.asia/C2btW

  ดาวโหลด...
 • 4 การเกิด med error, advert drug event

 •  1.WP: การจัดการความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication error) https://shorturl.asia/vVEHGc

  ดาวโหลด...
 • 2.WP:การบริหารจัดการความสอดคล้องต่อเนื่องของยาhttps://shorturl.asia/azJjP

  ดาวโหลด...
 •  3.WP:การจัดการยาความเสี่ยงสูง (High alert drugs)https://shorturl.asia/wHtiB

  ดาวโหลด...
 • 4.WP:การจัดการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา https://shorturl.asia/ujMgs

  ดาวโหลด...
 • 5.WP:การจัดการ Look-Alike, Sound-Alike (LASA) Medication https://shorturl.asia/4cJz7

  ดาวโหลด...
 •  6.WP:การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational drug use) https://shorturl.asia/tdeGg

  ดาวโหลด...
 • 5 การให้เลือดผิดคน ผิดหมู่ ผิดชนิด

 •  1.WP: การให้โลหิตและส่วนประกอบของโลหิต https://shorturl.asia/M8fiG 2.WI : การให้เลือดที่ตึกผู้ป่วยในhttps://shorturl.asia/evGT3

  ดาวโหลด...
 • 2.WI : การให้เลือดที่ตึกผู้ป่วยในhttps://shorturl.asia/evGT3

  ดาวโหลด...
 •  แผนปี 2567 1.WI : การให้เลือดขณะฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

  ดาวโหลด...
 • 6 การระบุตัวผู้ป่วยผิดพลาด

 • WP : การระบุตัวผู้ป่วย https://shorturl.asia/Wq67s

  ดาวโหลด...
 • แผนปี 2567 WI:การระบุตัวผู้ป่วยที่ห้องบัตร

  ดาวโหลด...
 • 7 ความคลาดเคลื่อนในการวินิจฉัยโรค

 • WP: การวินิจฉัยผิดพลาด (Diagnosis Error) https://shorturl.asia/s7DTa

  ดาวโหลด...
 • 8 การรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลาดเคลื่อน

 •  WI:การรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการhttps://shorturl.asia/YGByT

  ดาวโหลด...
 • 9 การคัดกรองที่ห้องฉุกเฉินคลาดเคลื่อน

 • WI:การคัดแยกประเภทผู้ป่วย (Triage) https://shorturl.asia/WOXfY

  ดาวโหลด...